De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR verklaring komen te vervallen. Hiervoor is de Wet DBA in de plaats gekomen. De afspraken die binnen de VAR van toepassing waren, zijn komen te vervallen. Er dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden in een overeenkomst van opdracht of overeenkomst van aanneming van werk.

Modelovereenkomsten

Als er onduidelijkheid of onzekerheid bestaat over de kwalificatie van de arbeidsrelatie dan is het verstandig om de overeenkomst van opdracht door de Belastingdienst te laten toetsen. Ook kunt u gebruik maken van één van de modelovereenkomsten die de Belastingdienst op haar website heeft gepubliceerd.

Criteria

De overeenkomst wordt aan de hand van drie criteria beoordeeld:

  • Loon: is de opdrachtgever verplicht loon te betalen?
  • Persoonlijke arbeid: is er een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten? Als de opdrachtnemer zich vrijelijk mag laten vervangen, dan ontstaat er geen verplichting van de opdrachtnemer om persoonlijk arbeid te verrichten. Een opdrachtgever mag wel objectieve voorwaarden, zoals bijvoorbeeld opleiding, verbinden aan de vervanging.
  • Gezagsverhouding: is er sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. Wij kunnen de gezagsverhouding uitsplitsen in materieel gezag en formeel gezag. De vraag of de opdrachtnemer zelf zijn werkzaamheden kan indelen, zijn eigen bedrijfsmiddelen meeneemt en de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de uitoefening van de werkzaamheden vallen onder het materiële gezag. Bij het formele gezag wordt gekeken naar de bevoegdheid van de opdrachtgever om werktijden, werklocaties of vrije dagen te bepalen.

Goedgekeurde overeenkomst leidt tot voorwaardelijke vrijwaarding

De overeenkomst is in principe geldig voor een periode van vijf jaar. Wél is van belang of de werkwijze in de praktijk overeenkomt met hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. U loopt anders het risico dat de Belastingdienst alsnog met terugwerkende kracht gaat heffen.

Implementatietermijn

Er geldt een implementatietermijn tot 1 mei 2017. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst alleen toezicht zal houden. Wel is er een inspanningsverplichting. Leg vast welke acties u heeft ondernomen om te voorkomen dat er een dienstverband ontstaat.

DELEN